onkeyup (HTML attribute)

Syntax

onkeyup="script"