onkeypress (HTML attribute)

Syntax

onkeypress="script"